THE INSPRIRATION

แนวคิดการออกแบบโครงการเป็นแบบสถาปัตยกรรมแนวจีนร่วมสมัย
เพื่อให้สอดคล้องกับศาลเจ้าปู่ – ย่า ที่ เป็นศูนย์รวมใจของชาวอุดรธานี.